Регистрација

Напомена: игре на срећу су доступне само становницима Србије старијим од 18 година!

Лични подаци
Лична идентификација
Подаци за пријаву
Подешавања

(?)

Članom 38. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) propisano je da obveznik ovog Zakona (Državna lutrija Srbije kada priređuje igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije) utvrđuje postupak u kome se utvrđuje da li je stranka (igrač) ili stvarni vlasnik stranke funkcioner. U smislu člana 3. Zakona, funkcionerom se smatra:

Predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, direktor posebne organizacije kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici, Narodni poslanik, sudije Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Ustavng suda Predsednik, potporedsednik i član saveta Državne revizorske institucije Guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Lice na visokom položaju u diplomatsko – konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova) Član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države Član organa upravljanja političke stranke

Strani funkcioner je fizičko lice koje je u poslednje četiri godine obavljalo ili obavlja visoku javnu funkciju u drugoj državi i to: Šef države i/ili vlade i njegov zamenik, Izabrani predstavnik zakonodavnog tela, Sudija vrhovnog ili ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima nije moguće koristiti redovan ili vanredni pravni lek Član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke, Ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga Član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države Član organa upravljanja političke stranke

Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje je u poslednje četiri godine obavljalo ili obavlja visoku javnu funkciiju u međunarodnoj organizaciji kao što je: Direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja Ili vrši/ vršilo drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji Ukoliko je stranka funkcioner, onda DLS ima obavezu da preduzme sledeće: Pribavi podatke o poreklu imovine koja jeste ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije (podaci se mogu pribaviti iz isprava i druge dokumentacije koju podnosi stranka koja je funkcioner, a ukoliko to nije moguće, onda uzimanjem pisane izjave neposredno od stranke) Pribavi podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner (podaci se mogu pribaviti iz javno dostupnih izvora i neposredno od stanke) Pribavi pisanu saglasnost direktora Državne lutrije Srbije pre uspostavljanja poslovnog odnosa, ukoliko utvrdi da je stranka funkcioner (ukoliko je stranka postala funkcioner u toku poslovnog odnosa, za nastavak istog takođe se pribavlja pisana saglasnost direktora DLS i preduzimaju se mere i radnje iz tačke 1 – 2 i 4. teksta) Sa dužnom pažnjom prati transakcije i druge poslovne aktivnosti funkcionera u toku trajanja poslovnog odnosa. Shodno članu 38. Zakona, Državna lutrija Srbije je internim aktom – Pravilnikom utvrdila postupak u kome se utvrđuje da li je stranka funkcioner. U tom smislu, stranka prilikom registrovanja korisničkog naloga koja je funkcioner, popunjava podatke koji se zahtevaju shodno članu 38. Zakona i time dostavlja pisanu izjavu o podacima iz tačke 1. i 2. teksta. Pisana izjava sadrži sledeće podatke:

  • ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište i JMBG funkcionera koji uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koga se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija, kao i vrsta i broj ličnog dokumenta, naziv izdavoca i mesto izdavanja,
  • izjašnjenje stranke o tome da li je funkcioner u smislu Zakona,
  • podatke o tome da li je funkcioner fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine bio funkcioner
  • podatke o periodu obavljanja funkcije
  • podatke o tome da li je stranka član porodice funkcionera ili njegov bliski saradnik
  • podatke o vrsti funkcije koju je funkcioner obavljao ili obavlja u prethodne četiri godine
  • podatke o porodičnom odnosu ako je stranka član uže porodice funkcionera
  • podatke o vrsti poslovne saradnje ako je stranka bliski saradnik funkcionera.

Ukoliko je stranka funkcioner, a nakon popunjavanja podataka, a zatim i po dobijanju odobrenja direktora DLS o uspostavljanju poslovnog odnosa, stranka će dobiti obaveštenje elektronskim putem da je data saglasnost i da se može pristuputi aktiviranju korisničkog naloga, u smislu Pravila igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Sve napred navedeno se primenjuje i u odnosu na člana uže porodice funkcionera, kao i najbližeg saradnika funkcionera, shodno članu 38. Zakona. Bližim saradnikom funkcioner se smatra fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili upostavljanja poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom. Članom uže porodice funkcionera se smatraju bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

Региструј се

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача:

*